Könyvtárhasználat


 

ÁLTALÁNOS KÖNYVTÁRHASZNÁLAT


A könyvtárhasználat általános szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat Általános Könyvtárhasználati Szabályzata tartalmazza (Közérdekű Adatok/SZMSZ menüpont). A mindenkor érvényes könyvtárhasználati feltételeket és szolgáltatási díjakat az éves könyvtárhasználati szabályzat tartalmazza (Közérdekű Adatok/ Könyvtárhasználati Szabályzat) menüpont).


A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve kötelezően elismeri.

A használók lehetnek: Könyvtári tagok: könyvtári tagokká válnak azok, akik személyi adataikat megadják, azokat igazolják, és a tagdíjat befizetik és könyvtári látogatók: akik csak a szolgáltatások adott körének ingyenes igénybevételére jogosultak.

A könyvtárba beiratkozhat személyazonosságának és elérhetőségének megfelelő igazo­lá­sa mellett minden magyar és külföldi állampolgár is. Beiratkozáskor az olvasó személyi iga­zol­ványával, vagy útlevelével, vagy jogosítványával, vagy tartózkodási jogcímet igazoló okirattal vagy diákigazolvánnyal és lakcímkártyájával igazolja sze­mély­azonosságát.

A tagsági viszony egy naptári évre szól.

A beiratkozni szán­dé­kozónak ki kell töltenie a Belépési nyilatkozatot, amelyen a következő személyes adatokat kell közölnie és igazolnia: családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely és idő, lakcím és anyja születési családi és utóneve. A könyvtár a sze­mélyi adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint gondoskodik. Önálló ke­re­set­tel, jö­vedelemmel nem rendelkező személyeknek egy jótálló kezességvállalása szükséges.

 

 

A KÖNYVTÁR SZOLGÁLTATÁSAI

 

Dokumentumok: helyben használata, előjegyzése, kölcsönzése, házhoz szállítása


Könyvtárközi kölcsönzés


Közhasznú, közérdekű információszolgáltatás


Általános és szaktájékoztatás


Irodalomkutatás, sajtófigyelés és témafigyelés


Számítógépes szolgáltatások


Információszolgáltatás adatbázisból


Könyvkiadás


Rendezvények, foglalkozások, kiállítások


Fénymásolás, telefax használat


Terem bérbeadás


Dokumentum értékesítés 
 
 
Impresszum Weblapunk Kapcsolatfelvétel Régi weblap