Oldaltérképhu de en

Könyvtárhasználat


ÁLTALÁNOS KÖNYVTÁRHASZNÁLAT

 

A könyvtárhasználat általános szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat Általános Könyvtárhasználati Szabályzata tartalmazza (Közérdekű Adatok/SZMSZ menüpont). A mindenkor érvényes könyvtárhasználati feltételeket és szolgáltatási díjakat az éves könyvtárhasználati szabályzat tartalmazza ( Közérdekű Adatok/Könyvtárhasználati szabályzat menüpont).

 

A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve kötelezően elismeri.

A használók lehetnek: Könyvtári tagok: könyvtári tagokká válnak azok, akik személyi adataikat megadják, azokat igazolják, és a tagdíjat befizetik és könyvtári látogatók: akik csak a szolgáltatások adott körének ingyenes igénybevételére jogosultak.

A könyvtárba beiratkozhat személyazonosságának és elérhetőségének megfelelő igazo­lá­sa mellett minden magyar és külföldi állampolgár is. Beiratkozáskor az olvasó személyi iga­zol­ványával, vagy útlevelével, vagy jogosítványával, vagy tartózkodási jogcímet igazoló okirattal vagy diákigazolvánnyal és lakcímkártyájával igazolja sze­mély­azonosságát.

A tagsági viszony egy naptári évre szól.

A beiratkozni szán­dé­kozónak ki kell töltenie a Belépési nyilatkozatot, amelyen a következő személyes adatokat kell közölnie és igazolnia: családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely és idő, lakcím és anyja születési családi és utóneve. A könyvtár a sze­mélyi adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint gondoskodik. Önálló ke­re­set­tel, jö­vedelemmel nem rendelkező személyeknek egy jótálló kezességvállalása szükséges.

 
 
 
Impresszum Weblapunk Kapcsolatfelvétel Régi weblap